Privacyverklaring - GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in Engels GDPR) beschermt persoonlijke data van burgers. Omdat wij belang hechten aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, willen we hier communiceren welke gegevens wij van jou verzamelen en opslaan. 

Welke gegevens verzamelen we?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger)
 • Mutualiteit
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,...)
 • Evt. familiale gegevens en/ of -geschiedenis, indien relevant voor de behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Geluids- of beeldopname (enkel met toestemming)
 • Evt. financiële gegevens


Waarom verzamelen we die gegevens?

 • We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om de prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.
 • De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en je behandelend therapeut bestaat, omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
 • Het verzamelen, bewaren en verwerken van de gegevens gebeurt beveiligd om het belang van beide partijen te beschermen.


Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen de gegevens of delen ervan dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, de leerkracht, het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, ...);
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit);
 • voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, ...)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is).


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren.


Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

 • Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
 • Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelend therapeut richten.
 • Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, of geactualiseerd dienen te worden (bv. adres) te rectificeren.
 • De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en vergen dus niet de grond van een toestemming.
 • Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken.


Cookies

Ons cookiebeleid kan je hier terugvinden. 


Google

Hoe Google de gegevens verwerkt via onze website kan je hier lezen.


Wie is verantwoordelijk voor het bewaren van de gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens is je behandelend therapeut binnen Groepspraktijk Den Berg.


Klachten?

Klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kan je indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).